Wie zijn wij

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten (de kortere benaming Adventkerk wordt vaak gebruikt) is een protestantse kerk die ontstond in het midden van de negentiende eeuw. Studie van de Bijbel heeft hen tot hun inzichten gebracht. Zevende-dags Adventisten willen praktische en bewuste christenen zijn. Ontzag voor de Bijbel en trouw aan de beginselen die daarin te vinden zijn, blijft ons richting geven.
Zevende-dags Adventisten delen met alle christenen hun geloof in Jezus Christus. Zijn persoon en voorbeeld en wat Hij voor ons mensen heeft gedaan. Hij is het centrum van ons leven. Bovendien geloven wij dat het van belang is om het evangelie, de boodschap van redding, bekendheid te geven aan alle mensen. Maar er zijn ook aspecten die specifiek zijn voor het adventisme. In de naam van de kerk zijn twee kenmerken verwoord: de zevende dag en de wederkomst van de Heer (advent). Het eerste kenmerk is dat adventisten de rustdag vieren op zaterdag, de zevende dag van de week. Adventisten zijn dus sabbatvierders.
Het tweede kenmerk verwijst naar de toekomstvisie van de kerk. Wij geloven in de wederkomst van de kerk. Wij geloven in de wederkomst van Christus. De wederkomst van Christus, en een complex van
gebeurtenissen dat daarmee samenhangt, wordt sterker benadrukt dan bij de meeste andere christene het geval is. Daarom is ook dat element in de naam opgenomen.

Wat is onze missie

Wij, Zevende-dags Adventisten van Rotterdam Noord, willen geleid door de Heilige Geest, Jezus Christus navolgen. Dit doen wij door actief en betrokken te zijn met onze omgeving, zowel in woord als in daad.
Met name:
– Het uitdragen van wat wij geloven
– Het helpen van zowel ouderen als jongeren in het vormen van hun geloof
– Het spreiden van het Evangelie
– In dienst staan voor onze medemens

Praktisch geloven

Adventisten benadrukken dat “geloven” te maken heeft met het hart en het hoofd, maar ook met de hand. Vanaf het begin heeft de kerk zich sterk gemaakt voor mensen in de marge en hebben onderwijs en gezondheidszorg hoge prioriteit.
De kerk verkondigt het Woord in ongeveer 800 talen en geeft publicaties uit in ruim 3000 talen en dialecten. De statistieken geven daarnaast duidelijk aan dat de kerk de daad bij het Woord voegt, door wereldwijd vorm te geven aan gezondheidszorg, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.

Wij willen als Rotterdam-Noord ook in onze omgeving handen en voeten geven aan praktisch geloven.

Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.

Deuteronomium 31:6

Maatschappelijke Bediening

Wij willen Jezus Zijn voorbeeld volgen door maatschappelijke ondersteuning te bieden aan individuen die in nood zijn, ter glorie van Gods naam en ter herstel van de complete persoon (mentaal, fysiek en spiritueel).

Gezondheids Bediening

Door onderwijs in de gezondheidsboodschap kunnen wij fungeren als helpende handen van God om in samenwerking met Hem het lijden van de wereld te verminderen door het herstellen van fysieke en geestelijke gezondheid.

Gemeentelijke Bediening

Wij organiseren activiteiten voor de gemeente om spiritueel, mentaal en fysiek te groeien in hun levenswandel met Jezus, zodat zij meer toegerust kunnen zijn voor goede werken en zo meer naar anderen kunnen uitreiken.

Literatuur Bediening

Door te voorzien in waarheid bevattende middelen zoals boeken en traktaten voor zowel kerkleden en niet-kerkleden, willen wij mensen bewegen het Woord van God te onderzoeken en Jezus te leren kennen.

U MAAKT HET VERSCHIL

Wij van de Adventkerk Rotterdam Noord willen graag meer voor onze medemens betekenen, maar daarvoor hebben wij uw steun nodig. Het zij door uw vrijwillige dienstbaarheid of een vrijwillige bijdrage. Uw steun e/o fysieke hulp zal het verschil maken.

VRIJWILLIGER
DONEER NU